Twitter

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten door Verkeersinstituut Zwolle B.V., ook handelende onder de namen Autorijschool Blok-Huls, Rijschool Hoes en Rijschool Van Den Berg, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Verkeersinstituut Zwolle. Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de rijschoolvoorwaarden van Verkeersinstituut Zwolle. 1-2 Opdrachtgever zal toestaan dat Verkeersinstituut Zwolle zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Verkeersinstituut Zwolle zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

Artikel 2 Aanbiedingen. 

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2-2 Mondelinge aanbiedingen door Verkeersinstituut Zwolle of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Verkeersinstituut Zwolle zijn aan wijziging onderhevig. zij binden Verkeersinstituut Zwolle niet.

Artikel 3 Overeenkomsten met bedrijven / instellingen.

De overeenkomst tot het volgen van rijschoolonderricht door personen in opdracht van een bedrijf/instelling wordt eerst bindend voor Verkeersinstituut Zwolle na aanmelding aan Verkeersinstituut Zwolle door het bedrijf/instelling en de omgekeerde bevestiging door Verkeersinstituut Zwolle.

Artikel 4 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

4-1 Verkeersinstituut Zwolle aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 4-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laat echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Verkeersinstituut Zwolle onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
4-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Verkeersinstituut Zwolle aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de vorengenoemde algemene voorwaarden.

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Verkeersinstituut Zwolle binden de laatste niet, voor zover ze door Verkeersinstituut Zwolle niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Verkeersinstituut Zwolle niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de exploitatiekosten, zoals lonen, sociale lasten, omzetbelasting, autokosten, brandstof e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden. kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 Instructeurs/ Instructrices.

Verkeersinstituut Zwolle zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / Instructrices die voldoen aan vereisten die de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) stelt.

Artikel 8 Rijlessen.

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de te houden rijles. Indien hij / zij niet op de afgesproken datum. tijd en plaats aanwezig is, zonder tijdige annulering van de rijles, is hij / zij gehouden het volledige lesgeld aan Verkeersinstituut Zwolle te voldoen.

Artikel 9 Annulering.

Als de rijles wordt geannuleerd tussen 48 uur en 24 uur voor de afgesproken lestijd is de leerling 50% van het normale lesgeld aan Verkeersinstituut Zwolle verschuldigd. Indien binnen 24 uur voor de afgesproken lestijd wordt geannuleerd is de leerling het volledige lesgeld aan Verkeersinstituut Zwolle verschuldigd. In geval van buitengewone omstandigheden kan Verkeersinstituut Zwolle van deze regel afwijken, één en ander geheel ter zijner beoordeling.

Artikel 9A  Annulering reglement Cursussen en Nascholing

(1) Ligt uw annuleringsmoment eerder dan 21 dagen voor de trainingsaanvang, dan worden u géén annuleringskosten berekend.

U heeft in dit geval bij uw annulering twee keuzes:

(a) deelnemen aan één van de volgende trainingen (mits nog opleidingsplaats beschikbaar is); of u kunt

(b) afzien van deelname aan één van volgende opleidingen. In geval (b) ontvangt u het eventueel eerder betaalde inschrijfbedrag volledig terug op uw rekening.

Bij uw eventuele annulering bent u geheel vrij in deze keuze. U maakt eenvoudigweg uw keuze kenbaar aan Blok-Huls

(2) Ligt uw annuleringsmoment binnen 21 dagen voor de opleidingsaanvang, dan zijn we genoodzaakt hiervoor 50% van het totaalbedrag in rekening te brengen. U heeft in dit geval bij uw annulering twee keuzes:

(a) deelnemen aan één van de volgende trainingen (mits nog opleidingsplaats beschikbaar is).

(b) afzien van deelname aan één van de volgende trainingen. In geval (b) ontvangt u het eventueel eerder betaalde totaalbedrag tot 50% retour op uw rekening. Indien er nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt er 50% middels factuur in rekening gebracht.

Bij uw eventuele annulering bent u geheel vrij in deze keuze.

(3) Ligt uw annuleringsmoment binnen 14 dagen voor de opleidingsaanvang, dan zijn we genoodzaakt hiervoor 70% van het totaalbedrag in rekening te brengen. U heeft in dit geval bij uw annulering twee keuzes:

(a) deelnemen aan één van de volgende trainingen (mits nog opleidingsplaats beschikbaar is).

(b) afzien van deelname aan één van de volgende trainingen. In geval (b) ontvangt u het eventueel eerder betaalde totaalbedrag tot 30% retour op uw rekening. Indien er nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt er 70% middels factuur in rekening gebracht.

Bij uw eventuele annulering bent u geheel vrij in deze keuze.

(4) Ligt uw annuleringsmoment binnen 7 dagen voor de opleidingsaanvang, dan zijn we genoodzaakt hiervoor 100% van het totaalbedrag in rekening te brengen. U heeft in dit geval bij uw annulering twee keuzes:

(a) deelnemen aan één van de volgende trainingen (mits nog opleidingsplaats beschikbaar is).

(b) afzien van deelname aan één van de volgende trainingen. In geval (b) ontvangt u het eerder betaalde totaalbedrag tot 0% retour op uw rekening. Indien er nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt er 100% middels factuur in rekening gebracht.

Bij uw eventuele annulering bent u geheel vrij in deze keuze.

(5) Bijzondere omstandigheden

Er zijn mogelijk bijzondere omstandigheden; bij Blok-Huls is er altijd een mogelijkheid tot nader overleg. Echter heeft Blok-Huls altijd het recht zich te beroepen op alle punten, in het annuleringsreglement.

(6) Annulering door Blok-Huls

Blok-Huls zal alles in het werk stellen om de opleidingen door te laten gaan, echter kan het zijn door bijzondere omstandigheden (extreme weersomstandigheden, familieomstandigheden trainer etc.) dat Blok-Huls de opleiding op het laatste moment moet annuleren. In dit geval wordt de opleiding in onderling overleg verplaatst naar een later tijdstip. Eventuele extra kosten voor de opdrachtgever kunnen niet worden verhaald bij Blok-Huls.

Artikel 10 Examen.

10-1 De leerling die via de rijschool van Verkeerinstituut Zwolle het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij / zij rijles heeft genoten.
10-2 De kosten voor of ten behoeve van een rijexamen- c.q. herexamenaanvraag moeten gelijktijdig met de ingevulde aanvraagkaart en de eigen verklaring aan Verkeersinstituut Zwolle worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
10-3 Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de leerling omdat hij / zij verzuimd heeft zijn / haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten. 10-4 Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan Verkeersinstituut Zwolle de leerling een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.

Artikel 11 Instructies

De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/ instructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 12 Beëindiging rijles.

Verkeersinstituut Zwolle kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en of zijn / haar gedragingen, welke dusdanig zijn dat van Verkeersinstituut Zwolle onmogelijk verwacht kan worden dat deze de rijles dan wel rijlessen voortzet.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.

13-1 Verkeersinstituut Zwolle vrijwaart de leerling van aanspraken door derden als gevolg van een aan en / of overrijden tijdens de rijles alsmede tijdens het rijexamen, met uitzondering van die aan en / of overrijddingen die het gevolg zijn van opzet en / of grove schuld van de leerling, dan wel van het gebruik van alcohol,
verdovende middelen en geneesmiddelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
13•2 De leerling verklaart dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien hij / zij ondanks dat rijles neemt, dan wel mocht blijken dat de verklaring onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling Verkeersinstituut Zwolle volledig en zal hij / zij alle eventueel terzake aan Verkeersinstituut Zwolle opgelegde boetes. alsmede alle door Verkeersinstituut Zwolle geleden schade en gemaakte kosten vergoeden.

Artikel 14 Overmacht.

14-1 Buitengewone omstandigheden, zoals
onder andere stormschade en andere
natuurrampen, belemmering door derden,
belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van motorvoertuigen van Verkeersinstituut Zwolle, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van Verkeersinstituut Zwolle, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Verkeersinstituut Zwolle overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot uitvoering van de overeenkomst zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
14-2 Verkeersinstituut Zwolle is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd. zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 15 Betaling.

15-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15-2 Verkeersinstituut Zwolle is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
15-3 Verkeersinstituut Zwolle is voorts gerechtigd. buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
15-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Verkeersinstituut Zwolle zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 16 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Verkeersinstituut Zwolle, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.